اخبار

ادامه مطلب
1.محققان باکتری هایی را مهندسی می کنند که می توانند DNA تومور را تشخیص دهند

1.محققان باکتری هایی را مهندسی می کنند که می توانند DNA تومور را تشخیص دهند

دانشمندان با ایجاد حسگرهای جدید از نظر فناوری پیشرفته، باکتری هایی را مهندسی کردند که وجود DNA تومور را در موجودات زنده تشخیص می دهد. نوآوری آنها می تواند راه را برای حسگرهای زیستی جدید که قادر به شناسایی عفونت های مختلف، سرطان ها و سایر بیماری ها هستند، هموار کند.