معرفی اعضاء

 • دکتر سیدرضا سعیدجلالی
 • مدیر عامل
 • دکتری مواد پیشرفته در حوزه نانو کامپوزیت های پلیمری
 • دکتر میلاد رحیم زادگان
 • مدیر علمی
 • دکتری فارماکولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر احسان کیخسروی
 • مشاور علمی
 • متخصص و جراح مغز و اعصاب
 • سید احمد راه چمنی
 • مدیر فروش
 • دکتر رجایی
 • مشاور علمی
 • دکتری مواد پیشرفته
 • دکتر شاهرخ مهدوی
 • مشاور مارکتینگ و حوزه بین الملل
 • دکتری علوم سیاسی
 • حامد جهانگرد
 • مشاور حقوقی
 • کارشناس ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین الملل
 • دکتر فابین بندیک
 • مشاور علمی
 • دکتری مهندسی مواد
 • سید هاشم سعید جلالی
 • مدیر اداری
 • دکتر زهره زهری
 • مسئول فنی
 • دکتری حرفه ای داروسازی