دارچین،انکپسولاسیون،نانو-انکپسولاسیون،نچرال-مدیسین،فراورده-طبیعی دارو-گیاهی،دارچین،هموگلوبینA1C